Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

 

Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

 

Atkreipiame dėmesį, kad Tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimų išdavimas skaitmenizuotas atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. veiklos prioritetą „Paslaugų ir procesų skaitmeninimas“. Nuo šiol pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių kompetentingoms institucijoms, prašome Agentūrai siųsti tik elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt. Šie dokumentų komplektai siunčiami tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus „Priimtas“.


Agentūrai pateikta informacija ir pasirašyti dokumentų komplektai, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms, turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006, kitų šalių kompetentingoms institucijoms, persiunčiant Agentūros žinybine dokumentų apsikeitimo sistema.


Už Agentūrai pateiktų dokumentų kopijų ir informacijos, kuri turi būti pateikta kitų šalių kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas.


PAPILDOMAI atkreipiame dėmesį, kad Agentūrai turi būti teikiami garantijos ar lygiaverčio draudimo originalai.

 

 

 

Bendrieji reikalavimai

 

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia. Tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją.

 

Informacija apie numatytas procedūras konkrečiais atvejais:

 

 

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi atliekas surenkančios, vežančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR). Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir (ar) tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.ATMINTINĖ NORINTIEMS GAUTI LEIDIMĄ ATLIEKOMS VEŽTI

PAGAL REGLAMENTĄ 1013/2006

 

 

Nr. Dokumentas (lietuviškai) Dokumentas (angliškai)
1. Pranešimo forma Notification Document
2. Judėjimo dokumento forma Movement Document
3. Reglamentas Nr. 1013/2006 (konsoliduota versija) Regulation No 1013/2006 (consolidated version)
4. Reglamentas Nr. 1418/2007 (konsoliduota versija) Regulation No 1418/2007 (consolidated version)
5. Atliekų direktyva 2008/98/EB Waste Framework Directive 2008/98/EC
6.

Bazelio konvencija

Basel Convention

7. Atliekų vežimo tvarkos aprašas (2009-08-26)  
8.

Garantijos arba laidavimo sumos derinimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2017-08-01)


11.


Muitų kodų sąrašas
12. Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedas Annex VII of the Regulation No 1013/2006
13.

Korespondentų gairės Nr. 10 (VII Reglamento 1013/2006 priedo pildymas)

Correspondents guidelines No. 10

 

 

 

2020-12-23

Naujos plastiko atliekų vežimo taisyklės nuo 2021m. sausio 1d.

 

2020-08-20

Reikalavimai plastiko ir popieriaus atliekų eksportui/importui/tranzitui per Honkongą

 

2020-10-06

Apibendrinta informacija apie tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimus 2017-2019m.

 

2020-01-09

Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS

 

2020-01-09

Supaprastinta procedūra

 

2020-01-09

Leidimo procedūra

 

2020-01-09

Atliekų importas į Europos Bendriją

 

2020-01-09

Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

 

2020-01-09

Atliekų vežimas Europos Bendrijoje