Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Alyvų atliekos

 

Alyvų atliekos

Alyvos atliekų tvarkymas

 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, kuris buvo vykdomas 2007-2013 m., alyvos gamintojams ir importuotojams buvo nustatytos šios pareigos:

„166. Alyvos atliekos tvarkomos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu vadovaujantis gamintojo atsakomybės principu, pagal kurį alyvų gamintojai ir importuotojai privalo:

166.1. organizuoti atskirą alyvos atliekų surinkimą iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančių įmonių ir perdavimą turinčiam teisę tvarkyti alyvos atliekas atliekų tvarkytojui;

166.2. užtikrinti, kad alyvos atliekos esant techninėms galimybėms būtų surenkamos atskirai ir apdorojamos vadovaujantis atliekų hierarchija;

166.3. informuoti visuomenę apie alyvos atliekų tvarkymo sistemas, netinkamo jų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai;

166.4. vykdyti šias alyvos atliekų tvarkymo užduotis: nuo 2008 metų – regeneruoti, perdirbti ar kitaip naudoti (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystojo kuro kokybės reikalavimus, gauti) ne mažiau kaip 30 procentų, nuo 2012 metų – ne mažiau kaip 50 procentų alyvos atliekų (skaičiuojama nuo patiekto per metus rinkai alyvų kiekio)“.

 

Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane alyvos atliekų tvarkymo užduotys pakeistos rodikliais, nurodančiais, kokiu efektyvumu turėtų veikti alyvos atliekų surinkimo ir tinkamo tvarkymo sistema:

„280. Planuojamas alyvos atliekų surinkimo ir tinkamo tvarkymo tolygus didėjimas, procentais, skaičiuojant pagal visą patiektą vidaus rinkai kiekį (sistemos efektyvumo rodiklis): 2015 metais – 24 procentai, 2016 metais – 27 procentai, 2017 metais – 30 procentų, 2018 metais – 33 procentai, 2019 metais – 36 procentai, 2020 metais – 40 procentų (Plano 2 priedo 5.3.2 papunktyje numatyta priemonė).“

 

Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, naudotos alyvos atliekų tvarkymas

 

Metai

Gamintojų ir importuotojų, pateikusių ataskaitas apie alyvos tiekimą, skaičius

Patiekta vidaus rinkai alyvos, t

Surinkta naudotos alyvos atliekų, t

Panaudota (perdirbta), eksportuota naudotos alyvos atliekų, t

Panaudojimas

(perdirbimas) %

2007 113 24621 6622 6503 ---

2008

128

22020

5742

5620

25.5

2009

146

16854

4607

3988

23.7

2010

139

15266

3971

3822

25.0

2011

164

19521

4001

4010

20.5

2012 169 18186 3328
3623
19,9
2013 193 21390 3379 3374

15,8

2014 194 22955 4372 3832 16,7
2015 206 28145 5219 5561 19,8
2016 217 21970 4802 6014 27,4
2017 213 20144 5281 4844 24,0
2018 225 21590 5873 5288 24,5
2019
253
21935
6330
5075
23,1