Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarpvalstybiniai atliekų vežimai > Leidimo procedūra

 

Leidimo procedūra

Reglamento 1013/2006 II Dalis, "Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas", 4 - 17 str.

Tarpvalstybinio atliekų vežimo Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas ( toliau – Leidimas) yra suteikiamas „pranešėjui“, t.y. tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris yra nurodytas pranešimo IA formos pirmame langelyje. Juo gali būti:

 

  • pirminis ar antrinis atliekų gamintojas,
  • atliekų surinkėjas,
  • registruotas prekiautojas ar tarpininkas, atliekų gamintojo ar surinkėjo raštu įgaliotas veikti jo vardu kaip pranešėjas,
  • atliekų turėtojas.

 

Pranešėjas turi priklausyti išsiuntimo šalies jurisdikcijai. 

Atliekų gavėju gali būti tik paskirties šalies jurisdikcijai priklausantis asmuo ar įmonė, kuriam atliekos siunčiamos naudojimui ar šalinimui, t.y. kuris pagal savo šalies reikalavimus turi teisę vienu ar kitu būdu tvarkyti vežamas atliekas.

 

Norint gauti tarpvalstybinio atliekų vežimo Leidimą, pirmiausia reikia suderinti finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo (toliau – Garantija) sumą su išsiuntimo šalies kompetentinga institucija, kuri turi būti numatyta kaip naudos gavėjas. Kai norima vežti atliekas iš Lietuvos, suma turi būti derinama su Lietuvos kompetentinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra per GPAIS internetu www.gpais.eu.

Sumos derinimo prašymas yra GPAIS sistemoje esančios formos užpildymas, kuriame pateikiami visi dydžiai, pagal tvarkos apraše pateiktą formulę. Taip pat būtina nurodyti planuojamų vežti atliekų kodą, kiekį, siuntų skaičių, gavėją, alternatyvų gavėją ir jų adresus.

Garantija nebūtinai turi drausti visą planuojamą išvežti atliekų kiekį. Laiduoti galima ir už vieną ar daugiau siuntų, tačiau tokiu atveju išvežus tą atliekų kiekį, kuris numatytas Garantijoje, Aplinkos apsaugos agentūrai per GPAIS sistemą reikia pateikti judėjimo formas, patvirtinančias, kad išvežtos atliekos yra sutvarkytos kaip numatyta Leidime. Tada leidžiama GPAIS planuoti ir vežti kitas atliekų siuntas.

Tarpvalstybinio atliekų vežimo į Lietuvą atvejais Garantijos suma yra derinama su tos šalies, iš kurios atliekos bus išvežamos, kompetentinga institucija. 

Kai Garantijos suma yra suderinta, išsiuntimo šalies kompetentingai institucijai reikia pateikti dokumentus, kaip numatyta Reglamento 1013/2006 II priedo 1 dalyje.

Kai norima vežti atliekas iš Lietuvos, suderinus garantijos sumą per GPAIS, sistemoje pildomas pranešimas tarpvalstybiniam atliekų vežimo iš Lietuvos Leidimui gauti. Pranešime pateikiama visa informacija ir pridedami priedai kaip nurodyta Reglamento II priedo 1 dalyje.

 Kompetentingos institucijos taip pat gali pareikalauti papildomų dokumentų ir informacijos, kaip nurodyta Reglamento II priedo 3 dalyje.

Pateikus reikalavimus atitinkančius dokumentus, išsiuntimo šalies kompetentinga institucija per tris darbo dienas juos persiunčia paskirties ir tranzito šalių  kompetentingoms institucijoms, kurios taip pat per tris darbo dienas nuo dokumentų gavimo gali išsiųsti prašymą pateikti papildomą informaciją.

Išsiuntimo šalies Leidimas išduodamas tuomet, kai gaunamas paskirties šalies patvirtinimas („acknowledgement“) arba Leidimas. Visa Leidimo išdavimo procedūra gali užtrukti iki keleto mėnesių.

.