Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

 

Nuo 2018 m. griežtinami reikalavimai įmonėms, turinčioms teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

Reikalavimai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, kurie pageidauja nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-942 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas) pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos aprašas).

Pakeitimais siekiama griežtinti reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojams, nustatant papildomas pareigas. Pagal pakeistas Tvarkos aprašo nuostatas, į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas) bus įrašyti tik tie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai (toliau - Tvarkytojai), kurie įrodys, kad atitinka jų vykdomai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai būtinus techninius ir vadybinius (organizacinius) reikalavimus.

Vadovaujantis Įsakymo 3 punkto nuostatomis, į Tvarkytojų sąrašą jau įrašyti Tvarkytojai turi iki 2017 m. lapkričio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) pateikti papildomus dokumentus, būtinus pagal naujas Tvarkos aprašo nuostatas.

 

SVARBU

Jei Tvarkytojai iki  2017 m. lapkričio 1 d. nurodytų dokumentų nepateiks, jie bus įspėti apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.

 1. Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų NAUDOTOJAI (PERDIRBĖJAI) pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.
 2. Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių atliekų PRADINĮ APDOROJIMĄ ATLIEKANTYS ir į Tvarkytojų sąrašą įrašyti kaip GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOTOJAI (PERDIRBĮJAI) pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.
 3. Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų EKSPORTUOTOJAI pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.
 4. Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų SURINKĖJAI pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.
 5. Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROTOJAI pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.

SUTRUMPINIMAI

 •  Mišrių komunalinių atliekų apdorotojai - gaminių ir (ar) pakuočių atliekų apdorotojai, kurie apdoroja surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti;
 • Atitinkamų gaminių atliekos - tikslus gaminių atliekų pavadinimas. Elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju - baterijų ir akumuliatorių rūšys, kitais atvejai nurodomos konkrečios gaminių rūšys (t. y. naudoti netinkamos padangos, alyvos atliekos; automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai; vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai; vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai).
 • Atitinkamų pakuočių atliekos - konkrečių pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys - popierinė ir kartoninė pakuotė, plastikinė pakuotė, PET pakuotė, kombinuota (vyraujanti medžiaga popierius), kombinuota pakuotė (kita vyraujanti medžiaga), stiklinė pakuotė, metalinė pakuotė, kita pakuotė (pav. tekstilės pakuotė ir pan.), medinė pakuotė).
 • Gavėjas - eksportuojamas atliekas valstybėse narėse panaudosiantis (perdirbsiantis) atliekų tvarkytojas.
 • Įrodantys dokumentai - gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinatys dokumentai.

 

Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių ir (ar) atliekų naudotojai (perdirbėjai) pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše

1.   Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) (Tvarkos aprašo 5.5 p.) .

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Surinkėjo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus surenkamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Naudotojo (perdirbėjo) įsipareigojimas panaudoti (perdirbti) atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagaminamas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas nurodo, kad atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

2.  Sutartis (-tys) su mišrių komunalinių atliekų apdorotojais, dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) (Tvarkos aprašo 5.6 p.)

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus atskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto;
 • Naudotojo (perdirbėjo) įsipareigojimas panaudoti (perdirbti) atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagaminamas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas nurodo, kad atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

3.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas technologinio proceso aprašymas, kuriame turi būti nurodyti (Tvarkos aprašo 5.7 p.):

technologiniai veiksmai ir naudojami įrenginiai

 • pagaminamo produkto pavadinimas;
 • kokie konkretūs įrenginiai naudojami atitinkamų gaminių ir (ar) atitinkamų pakuočių atliekoms tvarkyti;
 • kiekvienos atitinkamoms atliekoms perdirbti naudojamos technologinės linijos ir proceso technologinė schema;
 • naudojamos technologinės linijos išdėstymo įrenginyje planas (teritorijoje ir pastatuose, pažymint ir nurodant atliekų, produkcijos, žaliavų sandėliavimo vietas);
 • kiekvienos sandėliavimo vietos pajėgumai (m2, m3, t);

organizaciniai veiksmai

 • kaip tikrinama atitinkamų priimamų atliekų kilmė (aprašoma priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistema, kuri užtikrina, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos);
 • kaip kontroliuojama tvarkant atitinkamas atliekas susidariusių atliekų sudėtis ir kiekis (aprašoma atliekų apskaitos kontrolės sistema, užtikrinanti, kad kitos atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis);
 • viso technologinio proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiamas aprašymas);
 • įrenginio darbo rėžimas (valandos per parą, ne darbo dienos, įrenginio techninio aptarnavimo grafikas ir pan.).

Jeigu nurodyta informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame atitinkama informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente.

 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudotojai (perdirbėjai) papildomai turi pateikti dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai" (Tvarkos aprašo 5.8 p.).

 

SVARBU

 

Dėl Įrodančių dokumentų išrašymo

 

Atkreiptinas dėmesys, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) turės teisę išrašyti Įrodantį dokumentą

tik už tą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį:

             kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai (perdirbėjai) buvo informavę Agentūrą  Tvarkos apraše nustatyta tvarka, arba

             kurį panaudojus pagaminama energija, apie kurios gamyba naudotojai buvo informavę Agentūrą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

Grįžti

 

Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių atliekų pradinį apdorojimą atliekantys ir į Tvarkytojų sąrašą įrašyti kaip gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai) pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.

 1.  Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių  atliekų panaudojimo (perdirbimo).

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Surinkėjo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių  atliekos bus surenkamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Naudotojo  įsipareigojimas atlikti atitinkamų gaminių atliekų pradinį apdorojimą;
 • Naudotojo įsipareigojimas, kad po pradinio apdorojimo gautos atliekos bus panaudotos (perdirbtos) nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagaminamas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių atliekų naudotojas nurodo, kad po pradinio apdorojimo gautos atitinkamos atliekos bus  panaudotos energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

2.  Sutartis (-tys) su mišrių komunalinių atliekų apdorotojais, dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų atitinkamų gaminių  atliekų panaudojimo (perdirbimo).

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių atliekos bus atskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto;
 • Naudotojo  įsipareigojimas atlikti atitinkamų gaminių pradinį apdorojimą;
 • Naudotojo įsipareigojimas, kad po atitinkamų gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautos atliekos  bus panaudotos (perdirbtos)  nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagaminamas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių atliekų naudotojas nurodo, kad po pradinio apdorojimo gautos atliekos bus panaudotos energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

3.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas technologinio proceso aprašymas, kuriame turi būti nurodoma (Tvarkos aprašo 5.7 p.):

technologiniai veiksmai ir naudojami įrenginiai

 • po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautos atliekos;
 • kokie konkretūs įrenginiai naudojami atitinkamų gaminių atliekų pradiniam apdorojimui;
 • kiekvienai atitinkamai atliekai apdoroti naudojamos technologinės linijos ir proceso technologinė schema;
 • naudojamos technologinės linijos išdėstymo įrenginyje planas (teritorijoje ir pastatuose, pažymint ir nurodant atliekų, produkcijos, žaliavų sandėliavimo vietas);
 • kiekvienos sandėliavimo vietos pajėgumai (m2, m3, t);

organizaciniai veiksmai

 • kaip tikrinama atitinkamų priimamų atliekų kilmė (aprašoma priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistema, kuri užtikrina, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos);
 • kaip kontroliuojama tvarkant atitinkamas atliekas susidariusių atliekų sudėtis ir kiekis (aprašoma atliekų apskaitos kontrolės sistema, užtikrinanti, kad kitos atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis);
 • viso technologinio proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiamas aprašymas).
 • įrenginio darbo rėžimas (valandos per parą, ne darbo dienos, įrenginio techninio aptarnavimo grafikas ir pan.) (Tvarkos aprašo 5.7 p.) .

Jeigu nurodyta informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Aplinkos pasaugos agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame atitinkama informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudotojai (perdirbėjai) papildomai turi pateikti dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai". (Tvarkos aprašo 5.8 p.) .

 

SVARBU

 

Dėl Įrodančių dokumentų išrašymo

 

Atkreiptinas dėmesys, kad gaminių atliekų naudotojai turės teisę išrašyti Įrodančius dokumentus tik už tą gaminių atliekų kiekį:

        kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą naudotojai buvo informavę Agentūrą  Tvarkos apraše nustatyta tvarka, arba

         kurį panaudojus pagaminama energija, apie kurios pagaminimą naudotojai buvo informavę Agentūra Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

Grįžti

                       

Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.

 

1.  Tuo atveju, jei Gavėjas eksportuojamas atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas panaudoja energijai gauti, pateikiama Gavėjo deklaracija (Tvarkos aprašo 6.5 p.) .

 

2.  Tuo atveju, jei Gavėjas iš eksportuojamų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pagamina produktą, pateikiami šie dokumentai ir informacija (Tvarkos aprašo 6.1 p.):

 

3.  Pagaminamo produkto pavadinimas;

 

4.  Gavėjo iš atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pagaminamo produkto/žaliavos prekių kodas pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1) (Tvarkos aprašo 6.1 p.).

 

5.  Dokumentai, įrodantys, kad Gavėjas technologinio proceso metu iš eksportuotojo eksportuojamų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pagamina produktą (Tvarkos aprašo 6.1 p.) .:

               tuo atveju, jei pagaminamas produktas yra žaliava, kurių pagaminimui taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, pagal kurių nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis (šiai dienai patvirtinti Reglamentai dėl stiklo, metalo ir aliuminio atliekų nebelaikymo atliekomis), pateikiami dokumentai įrodantys, kad žaliava gauta vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis (Tvarkos aprašo 6.1.1 p.);

           tuo atveju, jei pagaminamas produktas yra žaliava, kurių pagaminimui nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, pateikiami žaliavos atitikimą tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) (Tvarkos aprašo 6.1.2 p.);

          tuo atveju, jei pagaminamas produktas, pateikiami produkto atitikimą tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) (Tvarkos aprašo 6.1.3 p.).

 

6.  Dokumentai, įrodantys, kad Gavėjo iš atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pagaminamas produktas/žaliava turi paklausą ar rinką (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) (Tvarkos aprašo 6.1.2. p.) .

 

7.  Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes (Tvarkos aprašo 6.6 p.).

 Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus surinktos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Eksportuotojo įsipareigojimas eksportuoti atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas panaudoti (perdirbti);
 • Produktas, kurį pagamina Gavėjas pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas nurodo, kad Gavėjas atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

8.  Sutartis (-tys) su mišrių komunalinių atliekų apdorotojais, dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes (Tvarkos aprašo 6.7. p.).

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus atskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto;
 • Eksportuotojo įsipareigojimas eksportuoti atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas panaudoti (perdirbti);
 • Produktas, kurį pagamina Gavėjas pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas nurodo, kad Gavėjas atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

9.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perėmimo ir eksporto proceso aprašymas, kuriame nurodoma (Tvarkos aprašo 6.8. p.):

 • kaip atitinkamos atliekos perimamos iš atitinkamų atliekų surinkėjų

(pavyzdžiui, ar atliekų eksportuotojas atsiveža atliekas ar atliekų surinkėjas atveža atliekas pats);

 • kaip atitinkamos atliekos paruošiamos eksportuoti atitinkamiems Gavėjams (pavyzdžiui, ar perimtos atliekos rūšiuojamos įrenginyje (nurodyti adresą), pakuojamos, sveriamos, ženklinamos ir pan.),
 • kaip atitinkamos atliekos eksportuojamos atitinkamiems Gavėjams (pavyzdžiui, pagal sutartyje nustatytą grafiką ar pagal poreikį sukaupus tam tikrą kiekį (nurodyti) atitinkamų atliekų),
 • kaip tikrinama atitinkamų priimamų atliekų kilmė, sudėtis ir kiekis (pateikiamas priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos aprašymas);
 • kaip kontroliuojama susidariusių ir eksportuojamų atliekų sudėtis ir kiekis (pateikimas atliekų apskaitos kontrolės sistemos aprašymas),
 • viso atliekų perėmimo ir eksporto proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiamas kontrolės sistemos aprašymas).

10.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių technologinis eksporto įrangos aprašymas, kuriame nurodoma, kiek kokios talpos transporto priemonių įmonė arba sutartiniais pagrindais transportavimo operacijas atliekantis kitas asmuo (šiuo atveju turi būti pridėta sutarties kopija) naudos transportuoti ir eksportuoti atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas (Tvarkos aprašo 6.9 p.).

 

11.  Tuo atveju, jeigu atitinkamos atliekos bus laikomos, pateikiamas įmonės vadovo parašu patvirtintas įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schema (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kuri įrenginio dalis (m2, m3, t) skirta laikyti atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas (Tvarkos aprašo 6.10 p.).

 

Jeigu visa ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame ši informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente.

 

12.   Jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos pateikiami dokumentai, įrodantys technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai" (Tvarkos aprašo 6.11 p.).

 

13. Vadovaujantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nuostatomis, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai sutartis su užsienyje esančiais atliekų tvarkytojais turi sudaryti taip, kad, jeigu sutartiniuose santykiuose dalyvauja tarpininkas, jis turi priklausyti išsiuntimo arba gavimo šalies jurisdikcijai.

 

SVARBU

 

Dėl Įrodančių dokumentų išrašymo

 

Atkreiptinas dėmesys, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai turės teisę išrašyti Įrodančius dokumentus tik už tą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį:

        kurį perdirbus pagaminti produktai, apie kurių gamybą eksportuotojai buvo informavę Agentūrą Tvarkos apraše nustatyta tvarka, arba

         kurį panaudojus pagaminama energija, apie kurios gamybą eksportuotojai buvo informavę Agentūrą Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

Grįžti

 

Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.

1.  Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) dėl atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) (Tvarkos aprašo 7.2 p.)  

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Surinkėjo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus surenkamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Naudotojo (perdirbėjo) įsipareigojimas panaudoti (perdirbti) atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagamintas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas nurodo, kad atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

ARBA

 

Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojais dėl atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes.

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Surinkėjo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus surenkamos Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • Eksportuotojo įsipareigojimas eksportuoti atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas panaudoti (perdirbti);
 • Produktas, kurį pagamina Gavėjas pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas nurodo, kad Gavėjas atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

ARBA

Įmonės vadovo raštas, patvirtinantis, kad

 • įmonė pati yra surenkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja (perdirbėja), atitinkamai pagamina Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba atliekas naudoja kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, arba
 • įmonė pati eksportuotoja panaudoti (perdirbti) atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes. Gavėjas pagamina Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą,  arba Gavėjas naudoja atliekas kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus;

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pateikia (Tvarkos aprašo 7.2 p.):

Sutartį su viešo konkurso būdu parinktu pakuočių atliekų tvarkytoju dėl užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų perdirbimo.

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Atitinkamų pakuočių atliekų perdirbėjo įsipareigojimas perdirbti pakuočių atliekas nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagamintas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus;
 • Sutarties galiojimas.

ARBA

 

Patvirtinimą, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra surenkamų pakuočių atliekų eksportuotojas perdirbti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes viešo konkurso būdu parinktam Gavėjui.

 

2.   Įmonės vadovo parašu patvirtintas atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimo ir perdavimo atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams proceso aprašymas, kuriame nurodoma (Tvarkos aprašo 7.4 p.):

 • kaip atitinkamos atliekos surenkamos iš atitinkamų atliekų turėtojų (pavyzdžiui, atvykstama iš anksto nustatytu grafiku (grafikas pridedamas) ar atvykstama gavus iškvietimą telefonu (nurodoma, kaip jis pateikiamas atliekų turėtojams));
 • koks minėto surinkimo dažnumas ir kaip nustatytas jo poreikis (pavyzdžiui, kartą per savaitę pagal išankstinį susitarimą ar pagal poreikį gavus iškvietimą telefonu);
 • kaip atitinkamos atliekos paruošiamos perduoti atitinkamiems atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams (pavyzdžiui, surinktos atliekos rūšiuojamos įrenginyje (nurodyti adresą ir, jeigu įrenginys priklauso kitai įmonei, pridėti sutarties dėl atliekų rūšiavimo kitos įmonės įrenginyje kopiją)),
 • kaip atitinkamos atliekos perduodamos atitinkamiems atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams (pavyzdžiui, ar atliekų surinkėjas nuveža atliekas ar atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas atvažiuoja pasiimti pats atliekų);
 • kaip tikrinama atitinkamų surenkamų atliekų kilmė, sudėtis ir kiekis (pateikimas surenkamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis, aprašymas).

3.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų technologinis surinkimo įrangos aprašymas, kuriame nurodoma, kiek kokios talpos transporto priemonių įmonė turi. Tuo atveju, jeigu transportavimo operacijas atlieka kita įmonė sutartiniais pagrindais, turi būti pateikiama sutarties, kurioje nurodyta kokios talpos ir kiek transporto priemonių bus naudojama atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų transportavimui, kopija (Tvarkos aprašo 7.5 p.).

 

4.  Tuo atveju, jeigu atitinkamos atliekos bus įmonėje laikomos, pateikiamas įmonės vadovo parašu patvirtintas įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schema (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kuri įrenginio dalis (m2, m3, t) skirta atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų laikymui (Tvarkos aprašo 7.6 p.).

 

Jeigu visa ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame ši informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

 

5.  Jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos pateikiami dokumentai, įrodantys technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai" (Tvarkos aprašo 7.7 p.).

 

Grįžti

 

Papildomi dokumentai, kuriuos turi pateikti mišrių komunalinių atliekų apdorotojai pageidaujantys nuo 2018 m. likti Tvarkytojų sąraše.

1.  Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojais (perdirbėjais) dėl atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) (Tvarkos aprašo 8.2 p.).

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus atskirtos iš mišraus komunalinio srauto;
 • Naudotojo (perdirbėjo) įsipareigojimas panaudoti (perdirbti) atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodant naudojimo veiklos kodą;
 • Produktas, kuris yra pagamintas pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas nurodo, kad atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

ARBA

Sutartis (-tys) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojais dėl atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes.

Sutartyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas;
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų šešiaženklis kodas;
 • Mišrių komunalinių atliekų apdorotojo įsipareigojimas, kad atitinkamos gaminių ir pakuočių atliekos bus atskirtos iš mišraus komunalinio srauto;
 • Eksportuotojo įsipareigojimas eksportuoti atitinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas panaudoti (perdirbti);
 • Produktas, kurį pagamina Gavėjas pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus, arba
 • Atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas nurodo, kad Gavėjas atitinkamas atliekas panaudoja energijai gauti;
 • Sutarties galiojimas.

2.  Įmonės vadovo parašu patvirtintas technologinio proceso aprašymas, kuriame nurodoma (Tvarkos aprašo 8.4 p.)::

 • kokie konkretūs įrenginiai naudojami apdoroti surinktoms mišrioms komunalinėms atliekoms;
 • atliekoms apdoroti naudojamos technologinės linijos ir proceso technologinė schema,
 • naudojamos technologinės linijos išdėstymo įrenginyje planas (teritorijoje ir pastatuose, pažymint ir nurodant atliekų, produkcijos, žaliavų sandėliavimo vietas);
 • kiekvienos sandėliavimo vietos pajėgumai (m2, m3, t),
 • įrenginio darbo režimas (valandos per parą, ne darbo dienos, įrenginio techninio aptarnavimo grafikas ir pan.)
 • kaip tikrinama priimamų atliekų kilmė (pateikiamas priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos, aprašymas),
 • kaip kontroliuojama apdorojant atliekas atskirtų atitinkamų atliekų sudėtis ir kiekis (pateikiamas atliekų apskaitos kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis, aprašymas)
 • viso technologinio proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiamas aprašymas).

3.  Įmonės vadovo parašu patvirtinta įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schema (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kokia įrenginio dalis (m2, m3, t) skiriama po apdorojimo susidariusių atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų laikymui (Tvarkos aprašo 8.5 p.).

Jeigu ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame atitinkama informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente.

 

4.  Jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos - ir dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai" (Tvarkos aprašo 8.6 p.).

 

Grįžti