Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita

 

Atliekų apskaita

SVARBUS PRANEŠIMAS!

 

 

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (IS AIVIKS) atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemis (e-ASTA) ir Gamintojų ir importuotojų sąvadas (GIIS), galiojęs iki 2017-12-31, nebebus pasiekiami išorės vartotojams – įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar asmenims.

 

Nuo 2020-05-01 išorės vartotojams nebeveikia nuorodos:

https://asta.aplinka.lt/asta-ext/

https://giis.aplinka.lt/

 

Atliekų darytojai ir (ar) tvarkytojai, teikę atliekų apskaitos metines ataskaitas per e-ASTA, dėl ataskaitų kopijų atspausdinimo ar kitais klausimais gali kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt.

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2018 ir vėlesnių metų ataskaitos, kurios buvo pateiktos naudojantis e-ASTA, nėra laikomos kaip pateiktos pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus ir vertinamos nebus.

 

 

Pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą Valstybės informacinė sistema – IS AIVIKS – ir atitinkamai šios informacinės posistemiai, tarp jų e-ASTA, skiriami apdoroti informaciją, reikalingą atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimą; Valstybės informacinės sistemos tikslai, uždaviniai, funkcijos nurodomi Valstybės informacinės sistemos nuostatuose. IS AIVIKS atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemis (e-ASTA) nebenurodomas IS AIVIKS nuostatuose nuo 2019-01-01.

 

Nuo 2018-01-02 atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita turi būti vedama, metinės ataskaitos teikiamos ir vertinamos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą GPAIS (www.gpais.eu) pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles.

 

Informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje https://am.lrv.lt


 

 

2020-05-29

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano ataskaitos už 2018–2019 m.

 

2020-04-23

Duomenys apie asbesto turinčius gaminius

 

2021-04-01

Mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir biologiškai skaidžių atliekų vertinimas

 

2020-12-18

Statistikos skelbimo kalendorius, metodika, metainformacijos aprašai

 

2020-12-30

Atliekų apskaitos duomenys

 

2013-08-07

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

2021-02-22

Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse