Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Atliekų apskaitos duomenys > Pakuočių atliekos

 

Pakuočių atliekos

Į vidaus rinką išleistų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos ir apskaitos ataskaitų teikimo tvarkas reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – PPATT).

 

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

 

 

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

 

 

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

 

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

 

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

 

 

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2019 m.

 

Ataskaitiniai metai

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų

Perdirbta pakuočių atliekų

t

%

t

%

2019

Stiklinė, iš jos

73353

42092

57,4

42092

57,4

2019

savo reikmėm

46

 

 

 

 

2019

užstatinė

10482

8985

85,7

8985

85,7

2019

Plastikinė, iš jos*

83218

68220

82,0

61376

73,8

2019

savo reikmėm

8372

 

 

 

 

2019

PET

4533

 

 

 

 

2019

PET savo reikmėm

32

 

 

 

 

2019

PET užstatinė

12723

11807

92,8

11807

92,8

2019

Popierinė/kartoninė, iš jos

124655

102445

82,2

102445

82,2

2019

savo reikmėm

40080

 

 

 

 

2019

Metalinė, iš jos

17955

15150

84,4

14837

82,6

2019

savo reikmėm

2052

 

 

 

 

2019

užstatinė

4044

3647

90,2

3647

90,2

2019

Medinė, iš jos

70096

41875

59,7

20219

28,8

2019

savo reikmėm

21961

 

 

 

 

2019

Kita

408

0

0

0

0

2019

savo reikmėm

8

 

 

 

 

2019

Kombinuota, iš jos

7364

2570

34,9

2163

29,4

2019

Kombinuota popierinė

5393

1871

 

1737

  

2019

savo reikmėm

194

2019

Kombinuota kita

1683

699

  

426

 

2019

savo reikmėm

21

 

Iš viso:

369024

272352

73,8

243133

65,9

 

Duomenys parengti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų, atliekų tvarkytojų GPAIS teikiamų atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų ir Statistikos departamento vykdomo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistinio tyrimo duomenis.

 

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004–2018 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

 

 

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2018 m. (excel)