Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Tvarka, kai dėl sutrikimų negalite naudotis GPAIS

 

Tvarka, kai dėl sutrikimų negalite naudotis GPAIS

Primename, kad tais atvejais, kai dėl informacinių technologijų sutrikimų negalite naudotis GPAIS, turėtumėte vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatomis (Tvarka): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2598840071d11e8b3e7ba9cffd043b1/LpfKfVBVra

 

Kai neveikia informacinė sistema, veždami atliekas pildykite Laikiną atliekų vežimo lydraščio formą, pateiktą Tvarkos 1 priede.

Tarpvalstybinių vežimų atveju dokumentus teikite ir (ar) derinkite, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d.  įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, galiojusia iki 2018 m. sausio 1 d. bei atitinkamais Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais.

Kai pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašą turite informuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės instituciją, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos pranešimus prašome teikti elektroniniu paštu: ppc@aad.am.lt ar regionuose veikiančių atsakingų specialistų kontaktais (http://aad.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-1)

Apskaitos duomenis, kol bus atnaujintas sistemos veikimas, prašome žymėti ir saugoti popieriniame arba elektroniniame formate laisva forma.

Kai dėl sutrikimų, apie kuriuos pranešame, negalite laiku pateikti ataskaitų ar suvestinių – Jums skirtas terminas jas pateikti savaime prasitęsia – duomenis turėsite teikti / perkelti iš laikinųjų formų, kai sistemos veikla bus atnaujinta.

Sutrikimų atveju asmenys, norintys registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, turėtų pildyti prašymo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade formą, kurią rasite čia: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6a0bccc9-002a-4b16-ac06-a545d0082896, ir prašymą pateikti mums elektroniniu paštu aaa@aaa.am.lt

Prašome saugoti laikinai kitu būdu pildytus duomenis, dokumentus, nes pagal Tvarkos nuostatas juos pagal Tvarkos nuostatas turėsite pateikti GPAIS atnaujinus sistemos veiklą.

Naudoti laikinąsias įrodančių dokumentų (susiejančių paliudijimų, patvirtinimų) formas galite tiek, kiek pranešta apie konkretų sutrikimą dėl įrodančių dokumentų išrašymo trikdžių - informaciją dėl esamų sistemos sutrikimų galite rasti čia:

https://www.gpais.eu/web/guest/informacija-apie-sutrikimus

 

https://www.gpais.eu/gpais-naujienos

 

Pažymime, kad siekiame abipusio bendradarbiavimo ir tikimės supratingumo.

 

Pranešimą rengė: Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė J. Povilavičiūtė, pagalba@gpais.eu