Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų apskaita > Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

 

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas

Teikiame LR Aplinkos ministerijos 2013-06-25 raštu Nr. (17-2)-D8-5305 pateiktą išaiškinimą apie rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimą

 

Klasifikuojant surenkamas atliekas vadovaujamasi Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), 1 priede pateikiamu Atliekų sąrašu.


Manytina, kad atliekoms, kurias komunalinių atliekų surinkėjai, vykdantys rūšiuojamąjį surinkimą, surenka konteineriais, skirtais individualių gyvenamųjų namų valdoms, turėtų būti priskiriamas 20 01 99 kodas (kitaip neapibrėžtos frakcijos), Atliekų tvarkymo apskaitos žurnaluose ir metinėse ataskaitose, nurodant 20 01 99 kodą, turi būti įrašomas patikslintas atliekų pavadinimas, pvz., „atliekos iš individualių rūšiavimo konteinerių“.


Atliekoms, kurias komunalinių atliekų surinkėjai, vykdantys rūšiuojamąjį surinkimą, surenka iš kolektyvinio naudojimo antrinių žaliavų:
popieriaus (mėlyna spalva) konteinerio - priskiriamas 20 01 01 kodas (popierius ir kartonas), rašant patikslintą pavadinimą pvz., „iš popieriaus konteinerio“,
plastiko (geltona spalva) konteinerio - priskiriamas 20 01 39 kodas (plastikai), rašant patikslintą pavadinimą pvz., „iš plastiko konteinerio“,
stiklo (žalia spalva) konteinerio - priskiriamas 20 01 02 kodas (stiklas), rašant patikslintą pavadinimą pvz., „iš stiklo konteinerio“.


Surinktas atliekas, įskaitant ir pakuočių atliekas, papildomai išrūšiavus, gali susidaryti šios atliekos, kurioms turėtų būti atitinkamai priskiriami:
pakuočių atliekų kodai:
15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės,
15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės,
15 01 03 medinės pakuotės,
15 01 04 metalinės pakuotės,
15 01 05 kombinuotos pakuotės,
15 01 07 stiklo pakuotės,
15 01 09 pakuotės iš tekstilės,
15 01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos,
15 01 11 metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklos, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų, įskaitant tuščius slėginius konteinerius. (Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek 15 01 10, tiek 15 01 11 pakuočių atliekos neturėtų būti metamos į aukščiau minimus konteinerius.)
antrinių žaliavų ir kitų atliekų kodai:
19 12 01 popierius ir kartonas,
19 12 02 juodieji metalai,
19 12 03 spalvotieji metalai,
19 12 04 plastikai ir guma,
19 12 05 stiklas, 
19 12 06 mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų,
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06,
19 12 08 tekstilės dirbiniai,
19 12 09 mineralinės medžiagos,
19 12 10 degiosios atliekos,
19 12 11 kitos  mechaninio  atliekų  apdorojimo  atliekos,  kuriose  yra  pavojingų  cheminių medžiagų,
19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11.


Rūšiavimo metu susidariusioms atliekoms, kurių sudėties identifikuoti neįmanoma arba netikslinga, ir kurios netinkamos perdirbimui ar kitokiam naudojimui ir tinkamos tik šalinimui priskiriamas 19 12 12 kodas (kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11).


Atkreiptinas dėmesys į tai, kad perduodant atliekas tolimesniam atliekų tvarkymui, jas priimantis atliekų tvarkytojas turi turėti teisę tvarkyti atliekas, pažymėtas atitinkamu kodu.