Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Aplinkos ministro įsakymo įsigaliojimo

 

Dėl Aplinkos ministro įsakymo įsigaliojimo

Informuojame, kad 2013-02-08 įsigaliojo Aplinkos ministro 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-64 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas), kuriuo patvirtintas Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). 

 

Pažymime, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, ir (ar) surinkėjai, norintys būti įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas), prašymą turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. 

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, esantys Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąraše ir norintys būti įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, iki 2013 m. kovo 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti Įsakymo 2 punkte nurodytus dokumentus. Kitu atveju, įmonė į Tvarkytojų sąrašą bus įrašoma Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

Daugiau informacijos http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442650&p_query=&p_tr2=2