Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gamintojams ir importuotojams

 

Gamintojams ir importuotojams

 

SVARBUS PRANEŠIMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui ir registracijai Gamintojų ir importuotojų sąvade nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

 

 

(išsamesnę GPAIS informaciją galima rasti čia)

 

 

 

VIEŠAI SKELBIAMAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADAS

 

Pasitikrinti ar įmonė buvo registruota Gamintojų ir importuotojų sąvade, galiojusiame iki 2017-12-31, galite viešai skelbiamame Gamintojų ir importuotojų sąvade adresu  https://giis.aplinka.lt/giis/

 

Nuo 2018 m. sausio 2 d. gamintojai ir importuotojai registruojasi informacinės sistemos GPAIS Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuris viešai skelbiamas adresu  www.gpais.eu  pasirinkus nuorodą "Vieši GII sąvado duomenys".

 

 

Informacija gamintojams ir importuotojams

 

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

 

Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:

 • pakuočių;
 • apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);
 • elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ);
 • eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
 • alyvos.

 

Gamintojai ir importuotojai privalo:

 • registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą; šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka; apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas;
 •  tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (pakuočių atveju - mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas).

 

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

1. individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

2. kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatyme nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

 

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

 

Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie yra įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

 


Plačiau apie gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimą skaitykite čia.

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais ieškokite čia.

Plačiau apie gaminiais pripildytų pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite rubrikoje "Pakuočių atliekos → Gamintojų ir importuotojų pareigų vykdymas".

 

Atmintinę gamintojams ir (ar) importuotojams dėl nustatytų pareigų vykdymo galite rasti čia.


Plačiau apie  gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite:

 • elektros ir elektroninės įrangos atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 341 - 343 straipsniuose;
 • transporto priemonių atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 344 - 346 straipsniuose;
 • alyvos atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 347 , 3412- 3414 straipsniuose;
 • baterijų ir akumuliatorių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3415 - 3417 straipsniuose;
 • apmokestinamųjų gaminių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 - 3420 straipsniuose;
 • pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6, 7-7(1) straipsniuose. 

 

2018-12-05

Laikinasis Gamintojų ir importuotojų sąvadas (Sutrikus GPAIS veiklai)

 

2020-05-05

Teisės aktai bei kitų ES valstybių narių EEĮ registrai

 

2019-01-31

Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimas

 

2021-01-05

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

 

2018-01-31

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys