Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsigaliojimo

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo įsigaliojimo

Informuojame, kad 2013-09-08 įsigaliojo Aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

 

Atkreipiame dėmesį į esminius pakeitimus:

 

  • papildomai reglamentuojama gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų, apdorojančių surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas) įrašymo į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas) tvarka;
  • į Tvarkytojų sąrašą gali būti įrašyti gaminių atliekų naudotojai, kurie atlieka gaminių atliekų pradinį apdorojimą ir jų sudedamąsias medžiagas ar dalis perduoda atliekų naudotojams (perdirbėjams) ar eksportuotojams;
  • numatyta, kad atliekų tvarkytojai iki 2013 m. gruodžio 1 d. įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už atliekų kiekį, panaudotą (perdirbtą) nuo 2013 m. sausio 1 d., turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m. laikotarpį;
  • konkrečiau apibrėžta, kokius dokumentus, įrodančius, kad iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamintas produktas, turi pateikti pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų naudotojas (perdirbėjas);
  • atsisakyta perteklinių dokumentų ir vertimo pateikimo reikalavimų pageidaujantiems būti įrašytais į Tvarkytojų sąrašą atliekų eksportuotojams;
  • visi sprendimai, susiję su įrašymu į Tvarkytojų sąrašą, išbraukimu iš Tvarkytojų sąrašo, skelbiami ne „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o tik AAA interneto svetainėje http://gamta.lt

 

LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-651:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455453&p_query=&p_tr2=2