Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Atliekų tvarkytojai > Atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus > Rekomendacijos atliekas tvarkančioms įmonėms, teikiančioms prašymus įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

 

Rekomendacijos atliekas tvarkančioms įmonėms, teikiančioms prašymus įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

 

        Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), 4 punkte nurodyta, kad atliekų tvarkytojas (atliekų naudotojas (perdibėjas) ir (ar) surinkėjas, ir (ar) eksportuotojas) ir (ar)  apdorotojas, kuris surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiria gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti) (toliau – Atliekų tvarkytojai) atitinkantis Atliekų tvarkymo įstatymo 34 25 straipsnio 4-7dalyse nustatytus reikalavimus ir norintis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) prašymą, kurio forma pateikta Tvarkos aprašo priede ir papildomus dokumentus, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 5, 6, 7 ir 8 punktuose.
Žemiau pateikiame rekomendacijas dėl dokumentų pateikimo pagal Tvarkos aprašą, kurios parengtos atsižvelgiant į dažniausiai pasitaikančias klaidas.

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

  • Dokumentai gali būti pateikti: registruotu laišku (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per pašto kurjerį (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 107 kab.), elektroniniu paštu (aaa@aaa.am.lt) arba asmeniškai (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 107 kab.).
  • Atsižvelgiant į tai, kad dažniausiai kartu su prašymu yra pateikiama daug papildomų dokumentų, prašymą ir Tvarkos apraše nurodytus dokumentus privaloma pateikti kartu su lydraščiu, kuriame nurodomi išvardinti visi pateikiami dokumentai.
  • Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu.


 DĖL PRAŠYMO PILDYMO
1.    Atkreipiame dėmesį, kad prašymo forma yra reglamentuota, ją galite rasti čia Tvarkos aprašo 1 priede pateikta Prašymo forma (parsisiųsti);

2.    Prašymo antraštėje „Prašymas įrašyti atliekų naudotoją (perdirbėją), eksportuotoją, surinkėją, mišrių komunalinių atliekų apdorotoją (toliau – Tvarkytojas) į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą“ reikia pabraukti atitinkamą atliekų tvarkymo veikla-(as), kurią vykdant įmonė pageidauja būti įtraukta į Tvarkytojų sąrašą , t.y. atliekų naudojimas (perdirbimas) ir (ar) eksportavimas ir (ar) surinkimas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorojimas;

3. EEĮ atliekų tvarkytojai, Prašymo 1 stulpelyje nurodo tvarkomas EEĮ atliekas pagal jų kategorijas. Atkreipiame dėmesį, kad Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose LR aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nurodytos 6 EEĮ atliekų kategorijos:

             1. Temperatūros keitimo įranga

2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

3. Lempos

4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm nišmatavim)

5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių ų neviršija 50 cm)

   6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm.

 

3.  Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti ir pageidaujantys būti įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, Prašymo formos 2 stulpelyje nurodo mišrių komunalinių atliekų srauto kodą 20 03 01 ir tvarkymo būdą, kuriuo tvarkomos mišrios komunalinės atliekos. Prašymo 1 stulpelyje pildomos tik tos eilutės, kuriose nurodytos tos atliekų rūšys, kurios susidaro atliekant išankstinį mišrių komunalinių atliekų apdorojimą;

4.   2 stulpelyje „Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*“ nurodoma tik ta atliekų tvarkytojo vykdoma veikla už kurią atliekų tvarkytojas nori išrašyti įrodančius dokumentus. Visų atliekų tvarkytojo vykdomų veiklų išvardinti nereikia.
5.    3 stulpelyje „Vietos, kur Tvarkytojas faktiškai vykdo atliekų tvarkymo veiklą, adresas (-ai), telefono ir fakso Nr., el. p. adresas“ nurodomos tos vietos, (įrenginiai), kuriose atliekų tvarkytojas vykdys veiklą už kurią bus išrašomi įrodantys dokumentai;
6.     Atliekų tvarkytojų Prašymą pasirašo įmonės vadovas.

 

DĖL PRAŠYME PASIKEITUSIOS INFORMACIJOS

 Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkytojų sąraše esanti įmonė, norinti būti įrašyta į Tvarkytojų sąrašą papildomai atliekų tvarkymo veiklai ir (ar) papildyti surenkamų, naudojamų ir (ar) eksportuojamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sąrašą, taip pat norinti į Tvarkytojų sąrašą įrašyti papildomą savo įmonės atliekų tvarkymo veiklavietę, vadovaujantis Tvarkos aprašo 15 p. Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti naują Prašymą.

Pasikeitus kitiems Tvarkytojų sąraše esančios įmonės duomenims (pvz. kontaktiniams duomenims, naudotojui (perdirbėjui) su kuriuo sudaryta sutartis dėl atliekų eksporto, svėrimo paslaugą teikiančia įmone ar pan.), naujo Prašymo teikti nereikia. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 p., pasikeitusi informacija Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama raštu. Tik pasikeitus Gavėjui papildomai privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus (Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 p).